XƯỞNG SIÊU SĨ
Một khi xưởng ra giá thì Trung Quốc cũng phải đổ mồ hôi hột lun