Sen đá mix sẳn chậu nhựa.
Được trồng lâu bén rẻ tốt, về dưỡng là bán ngay.
Giá lẻ 120k
Giá sĩ 5 chậu 100k chậu
Sĩ 20 chậu 80k