Các màu như ảnh
Cam đẹp chuẩn như ảnh
Giao toàn quốc
Giá bán sỉ buôn rất rẻ