Đồng hồ Girl Boy dây da hoa xoàn Đơn hàng không đi Cod 100 -gt chuyển khoản hoặc cọc tiền hàng nhận đc hàng đi