🌊𝗖𝗢𝗠𝗕𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗡𝗞𝗧𝗢𝗡 𝗠𝗜𝗡𝗜 - HỒI SINH LÀN DA KHÔNG TUỔI.

💥Là thành phẩm của 4 dưỡng chất quý giá: 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗸𝘁𝗼𝗻 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮𝗰𝗸, 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲𝗻𝗲, 𝗡𝗶𝗮𝗰𝗶𝗻, 𝗖𝗼𝗲𝗻𝘇𝘆𝗺 𝗤𝟭𝟬 👉 NHẬP KHẨU TỪ USA

➡️DƯỠNG TRẮNG DA

➡️TRỊ NÁM - NGĂN NGỪA NÁM HÌNH THÀNH.
XOÁ NẾP NHĂN.

➡️KÍCH THÍCH TÁI TẠO COLLAGEN GIÚP DA SĂN CHẮC.

➡️CẢI THIỆN - LÀM ĐỀU MÀU DA.

➡️PHỤC HỒI DA HƯ TỔN DO SỬ DỤNG SẢN PHẨM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC.

𝟮𝟴𝟬𝗸 𝗖𝗛𝗢 𝗕Ộ 𝗦Ả𝗡 𝗣𝗛Ẩ𝗠 𝗦𝗔𝗡𝗚 𝗖𝗛Ả𝗡𝗛 - ĐẲ𝗡𝗚 𝗖Ấ𝗣 - 𝗖𝗛𝗨Ẩ𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗛.

#𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨_𝐏𝐥𝐚𝐧𝐤𝐭𝐨𝐦
#𝐒𝐨𝐡𝐞𝐫𝐛𝐬
Tuyển sỉ từ 3 vốn 6xx