TRỘN MÙI 10 GÓI 45K

NẠ GỒM

HƯƠNG CAM
HƯƠNG LỰU ĐỎ
HƯƠNG NHA ĐAM
HƯƠNG MẬT ONG
HƯƠNG HOA HỒNG