MLB đế tách Sf sẵn kho
size : 36 đến 43
sỉ : 280k chọn size ( ri ib )