50 cái = 950k nhiều mẫu (mèo, ngựa,voi, xương rồng...)
100 cái = 1800k nhiều mẫu (mèo, ngựa,voi, xương rồng...)