#DARKROSE #ĐỎ_GẠCH ❤️

Kem sáp nhà em đều có màu này khách nha 🤫🔥 Son màu này đi chơi là hết sẩy con bà bẩy 👌🏻🔥

ONLY : 140k