kem body No1, lam trang da phuc hoi da hu ,kho sam. khong bat nang. thom khong rit tham nhanh