mua slương 3/1sản phẩm. hoặc hóa đơn 2 triệu ( k cân sô lưỡng miên la hóa đơn 2triệu)