mọc râu,tóc,lông mày,lông mi. hàng nhập khẩu. cam kết ko lên hoàn trả