sỉ 5 sản phẩm trở lên.
được gia nhập nhóm bán hàng chuyên nghiệp
hỗ trợ bill khu vực
và nhiều hỗ trợ khác