Sản phẩm không đúng hoàn tiền
Phân loại:
-Tỏi khô
-Tỏi tươi
-Tỏi cô đơn