Bộ tượng tiểu tam không.
Không nhìn điều xấu. Không nói đều xấu. Không nghe điều xấu.
Kích thước cao 6cm