- HÀNG LOẠI 1 , chất lượng tuyệt đối , hàng và hình là đồng nhất hàng sao hình vậy . Không treo đầu dê bán thịt chó . 😪
- Hỗ trợ sinh viên bán thêm làm ngoài giờ 😍😍