rắn hổ mang ngâm rượu . đinh hương phúc lôc. thọ . chất lương và sản phẩm chuẩn 100%