Ốp gương soi - tráng gương nhiều mã
ib gửi bảng mã