Mũ hấp nhiệt tiện lợi
Nhiệt lên đều
Sản phẩm được nhiều ace sử dụng
Hấp cá nhân, hấp dự trù mùa đông khách