bờm hạt trailoại 1 hàng và 3 hàng
bờm hạt trai
*gọng bờm bằng thép,chống gỉ
*gọng bờm cứng,giữ tóc khá tốt
*hạt trai được luồn cước và quấn vào gọng bờm
*có mẫu 1 hàng hạt và 3 hàng hạt