*set cặp 4c
*hàng đủ 4c như ảnh
*mẫu có set màu vàng và set màu trắng