balô in dây, Chất vải bố bao bền
lấy sỉ từ 5c trở lên
ib 0979733759