Seiko Intelleligent calendar
Lịch thông minh tự điều chỉnh
theo thàng 28ngày, 30ngày, 31ngày
Pin
Báo thức
Đã sử dụng