khách lấy sỉ tối thiểu 5c!
từ 20c trở lên free ship trên toàn quốc!