sét khăn mũ len có lớp lót lông bên trong, đi đường không còn sợ gió lạnh.
nam nữ già trẻ đều dùng được hết ạ