- Trọng lượng: 2m3 , khổ 1m6
Giá:
- Đồng màu: 90.000/kg