- Trọng lượng: 2m4 - 2m8 , khổ 1m6
Giá:
- Đồng màu: 72.000/kg