- Trọng lượng: 2m4 , khổ 1m6
Giá:
- Đồng màu: 77.000/kg