- Trọng lượng: 2m6 , khổ 1m6
Giá:
- Đồng màu: 117.000/kg