bán 210k/ túi 3kg
Số lượng từ 5 / giá 205k
Số lượng từ 10 / giá 200k
Số lượng từ 20 / giá 195k
Từ 30 trở lên 190k