🐟 Khô cá chốt đồng
🐟 Khô cá lóc đồng
🐟 Khô cá rô đồng
🐟 Khô cá sặc đồng
Tất cả đều là Cá Đồng 💯%
🌼 Món qùa Tết
🌼 Mồi nhắm
🌼 Bữa cơm nhanh