mục khô y ảnh khoảng 10con/kg
mục to dày ngon
1kg giá 840k
2kg giá 820k
3kg giá 800k
5kg giá 780k