sỉ 125kbill trên 1 tr rưỡi 1,2c vẫn tính sỉ

sl50 119k

sl100 117k

sl200 116ksl300 115k

sl500 114k

Sll fix