Đá turmali đen bóng, đẹp từng centimet

có 8 li và 10 li