khuyên tai vỏ trai cắt hình học
màu trắng
chọn mẫu 0372282484