USB TRANSCEND 4G CTY 52 USB TRANSCEND 8G CTY 55 USB TRANSCEND 16G CTY 99 USB TRENSCEND 4G FPT 80 USB TRENSCEND 8G FPT 83 USB 8GB HÌNH THÚ NGỘ NGHĨNH 56 USB LEXAR 8G CTY 78 USB KINGSTON 2G CTY 47 USB KINGSTON 4G CTY 49 USB KINGSTON 8G CTY 53 USB KINGSTON 16G CTY 82 USB KINGSTON 32G CTY 120 USB KINGSTON 64G CTY 235 USB KINGSTON 2G FPT 58 USB KINGSTON 4G FPT 59 USB KINGSTON 8G FPT 63 USB KINGSTON 16G FPT 99 USB KINGSTON 32G FPT 177 USB SAMSUNG OTG 4G CTY 2 IN 1 56 USB SAMSUNG OTG 8G CTY 2 IN 1 61 USB SAMSUNG OTG 16G CTY 2 IN 1 104 USB SAMSUNG OTG 32G CTY 2 IN 1 145 USB HP 4G CTY MÓC KHÓA 51 USB HP 8G CTY MÓC KHÓA 55 USB HP 16G CTY MÓC KHÓA 97 USB HP 32G CTY MÓC KHÓA 122 USB TRANSCEND 4G CTY 52 USB TRANSCEND 8G CTY 55 USB TRANSCEND 16G CTY 99 USB TRENSCEND 4G FPT 80 USB TRENSCEND 8G FPT 83 USB ADATA 2G CTY 63 USB ADATA 4G CTY 70 USB ADATA 8G CTY 80 USB SANDISK 4G CTY 71 USB SANDISK 8G CTY 76 USB SANDISK 16G CTY 125 USB TOSHIBA ENSHU 4G FPT 67 USB TOSHIBA ENSHU 8G FPT MÓC KHÓA 89 USB TOSHIBA ENSHU 16G FPT MÓC KHÓA 133 USB TOSHIBA HAYABUSA 2G CTY 52 USB TOSHIBA HAYABUSA 4G CTY 55 USB TOSHIBA HAYABUSA 8G CTY 59 USB TOSHIBA HAYABUSA 16G CTY 103 USB TOSHIBA HAYABUSA 32G FPT 202 USB SONY 2G CTY XOAY 53 USB SONY 4G CTY XOAY 51 USB SONY 8G CTY XOAY 57 USB SONY 16G CTY XOAY 95 USB SONY 32G CTY XOAY 127 USB SONY 64G CTY XOAY 249