2 màu da- đen
Chất cực đẹp
Siêu dai
Chuẩn như ảnh
Lố 6c 1 màu
Sỉ zâlo: